Rakennussiivous P 1-luokan rakennushankkeessa

Tässä kuvataan rakentamisen aikaisen siivouksen ja kaksivaiheisen loppusiivouksen toteutus ja laadunseuranta. Ohje soveltuu Sisäilmastoluokitus 2000 –asiakirjan mukaisten puhtausluokka P1 –tilojen siivoukseen. Ohje on yleensä rakennustyömaan puhtaussuunnitelmassa.

Rakennussiivousohjeen sisältö ja puhtaustaso rakentamisen eri vaiheissa määritellään aina rakennushankekohtaisesti. Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään urakka-asiakirjoissa.

Rakentamisen aikainen siivous

Työmaan siivous purkutöiden aikana

Työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Purkujätteet ja irtolika poistetaan käyttämällä lapiota, lattiankuivainta tai imuria. Lakaisuharjan käyttö on kielletty. Päivittäisen siivouksen jälkeen lattiapinnoilla ei saa juurikaan olla purkamisesta syntynyttä pölyä tai karkeaa irtolikaa. Purkutöiden päätyttyä lattiapinnat imuroidaan. Siivouksen jälkeen lattiapinnoilla ei ole irtolikaa tai purkujätettä.

Työmaan siivous runko- ja sisärakennusvaiheessa

Työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Irtolika poistetaan likatyypin mukaan lattiankuivaimella tai imuroimalla. Harjaavien työmenetelmien käyttö on kielletty sisärakennustöiden aikana. Siivouksen jälkeen lattiapinnoilla voi olla jonkin verran karkeaa likaa ja hienoa rakennuspölyä.

Työmaan siivous pintojen ja kiintokalusteiden asennuksen aikana

Työmaa siivotaan tarpeen mukaan päivittäin. Karkea irtolika ja pieni jäte kootaan lattiankuivaimella ja kerätään jäteastioihin. Hieno irtolika imuroidaan. Siivouksen jälkeen lattiapinnoilla ei ole karkeaa likaa. Lattiapinnoilla voi olla vähän rakentamisesta syntynyttä pölyä.

Rakentamisen aikaisen siivouksen laadunseuranta

Rakennussiivouksen laatua seurataan viikoittain. Laatukierrokset dokumentoidaan sekä käsitellään urakoitsijapalaverissa ja työmaakokouksissa. Siivousurakoitsija osallistuu laadunseurantaan ja urakoitsijapalavereihin.

Rakennuksen loppusiivous

Loppusiivoukseen kuuluvat tehtävät ja siivouksen jälkeinen puhtaustaso määritellään aina rakennushankekohtaisesti. Loppusiivous ajoitetaan niin, että tiloissa ei tehdä rakennus- tai asennustöitä samanaikaisesti. Loppusiivouksen jälkeen tiloissa käytetään kohdepoistolla varustettuja työvälineitä. Pinnat suojataan paikallissuojauksin likaavissa töissä. Syntynyt lika ja jäte poistetaan välittömästi työn päätyttyä.

Loppusiivoukseen kuuluvat alueet osastoidaan pölytiiviillä suojaseinillä ja -ovilla tiloista, joissa tehdään pölyäviä työvaiheita. Työmaaliikenne likaiselta puhtaalle alueelle estetään. Siivotut tilat pidetään suljettuina ja lukitaan tarvittaessa. Sisääntuloauloihin sijoitettavat vaihtomatot vähentävät lian kantautumista puhtaisiin tiloihin.

Puhtausluokka P1-tilojen siivouksessa käytetään hajuttomia puhdistus-, suojaus- ja hoitoaineita. Pintojen puhdistamisessa, suojauksessa ja hoidossa noudatetaan aina materiaalien valmistajien antamia ohjeita.

Rakennuttajalle toimitetaan käyttöturvallisuustiedotteet käytetyistä puhdistus-, suoja- ja hoitoaineista sekä asiakirja lattiapintamateriaalien käyttöönottopuhdistuksesta.

Loppusiivous ennen toimintakoetta (vaihe 1)

Ennen toimintakoetta tiloista poistetaan jätteet ja irtolika taso-, pysty- ja lattiapinnoilta, jolloin rakennuspöly ei kulkeudu toimintakokeen aikana ilmastointikanaviin. Puhtausluokka P1 –tila toteutetaan pölypuhtaana tilana.

Alakaton yläpuolelle jäävät pinnat puhdistetaan happamella pesuaineliuoksella ennen alakaton sulkemista.

Loppusiivous toimintakokeen jälkeen (vaihe 2)

Loppusiivouksessa poistetaan taso- ja lattiapinnoille laskeutunut hieno rakennuspöly ja tahrat. Lattiapinnat puhdistetaan ja suojataan valmistajan ja tilojen käyttäjän ohjeiden mukaisesti. Suurten lattiapintojen pesussa on suositeltavaa käyttää yhdistelmäkonetta.

Loppusiivouksen laadunseuranta

Loppusiivouksen laatu arvioidaan siivouksen jälkeen. Tilojen puhtautta verrataan määriteltyyn puhtaustasoon.

Tulos dokumentoidaan ja toimitetaan pääurakoitsijalle. Poikkeamat korjataan ennen tilojen käyttöönottoa. Arvioinnissa voidaan käyttää tilakohtaista omantyön tarkistuslomaketta.

rakennuksen loppusiivous kuva

Ota yhteyttä!

Tarvitsetko siivouspalveluita? Soita suoraan 0400 164 551 tai jätä yhteydenottopyyntö.